Next round
Last round
20:00NordicWarriors  vs  RedTubeTeam
20:00FabRykaChuliganow  vs  MAGYARORSZAG
20:15JG  vs  FrenteRadical92
20:15UnitedHooligans  vs  VojkaBoys