Next round
Last round
20:01ElitaWRE  vs  WschodniaHorda
20:10UnitedHooligans  vs  BaronRojoSur1927
20:10DumaPomorza  vs  CriminalFamily
20:25SerbianUltras  vs  ZolnierzeWykleci