Next round
Last round
20:00SOJUSZ  vs  UltraRegisti07
20:00WhiteEurope1488  vs  GREECE
20:15CECA  vs  AllCopsAreBastards
20:15Uruguayyyyyyyy  vs  xMalaFamax